ศาลาเอนกประสงค์ วัดนาป่าพง

จัดทำเพื่อเผยแพร่คำสอนของ พระศาสดา

ขอให้ทุกท่านได้เป็นบริษัทชั้นเลิส ชั้นประเสริฐ ชั้นบวร ชั้นสูงสุด ดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่า

" ประติปุจจฉา วินีตาปริสสาโน อุตตาจิตวินีตา "

ซีดี 3 ก้าวย่างอย่างพุทธ