ศาลาเอนกประสงค์ วัดนาป่าพง

จัดทำเพื่อเผยแพร่คำสอนของ พระศาสดา

ขอให้ทุกท่านได้เป็นบริษัทชั้นเลิส ชั้นประเสริฐ ชั้นบวร ชั้นสูงสุด ดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่า

" ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา "

เสียงอ่าน พุทธวจน

คำอนุโมทนา

     ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำอนุโมทนา

     เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทราบถึงแง่มุม
ความเป็นอัจฉริยจิตของบุคคลผู้สามารถเอาชนะความตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายเกิดตายในสังสารวัฏสามารถนําไปตรวจสอบตนเองภายใต้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเดินมาอย่างถูกต้องถูกทางก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมาตัดสินให้สมดังที่พระองค์ตรัสว่า ให้บุคคลทั้งหลายพึ่งตนพึ่งธรรม คณะผู้จัดทําจึงได้รวบรวมคุณธรรมความเป็นโสดาบันในแง่มุมต่างๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ 
       ขออนุโมทนากับคณะศิษย์งานธรรมและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ กระทําให้งานสําาเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี และขออานิสงส์แห่งการช่วยเผยแผ่คําาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมเกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้ทั้งที่เป็นผู้ทําและผู้อ่านได้ดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่กระทําในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

cd4

มรรควิธีที่ง่าย

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

cd5

กรรม

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

cd12

เดรัจฉานวิชา

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

cd13

ทาน

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.

ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.


ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

กรรม

คำอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทํา หนังสือพุทธวจนฉบับ “ตามรอยธรรม” ในเจตนาอันเป็นกุศล ที่มีความ ตั้งใจเผยแผ่คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการกระทําอันเป็นกุศลนี้ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้ และผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ.

ขออนุโมทนา
ภิกขุ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ปัจฉิมวาจา

" ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณเถิด. "

กฏอิทัปปัจจยตา

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมสฺมึ อสติ อิทํ นโหติ
เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงดับไป

ปฏิจจสมุปบาท(สายเกิด)

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
- เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง
- เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง
- เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง
- เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส
- เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา
- เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา
- เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง
- เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว
- เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

ภะวะปัจจะยา ชาติ
- เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
- เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะสะมุทะโย โหติ
- ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

ปฏิจจสมุปบาท(สายดับ)

อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ
- เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
- เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ

- เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรา มรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น

เอวะเม ตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ
- ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้

ซีดีแนะนำ

แนะนำซีดีเสียงอ่านประกอบหนังสือ ที่ทางทีมงานคณะวัดนาป่าพง จัดทำขึ้น  ส่วนที่มีแต่เสียงอ่านที่ไม่ได้จัดทำเป็นหนังสือ  จะทะยอยนำใส่ให้ในลำดับถัดไป.

ผู้จัดทำ

  •  อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง
  • http://satit.phayoune.org
  • satit@wbac.ac.th
  • Line ID: Phayoune
วันกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

Powered by Phayoune Team , http://www.phayoune.org